VedtAegter

§1 Foreningens navn

1.1 Bricolage Aarhus

 

§2 Foreningens hjemsted

2.1 Aarhus

 

§3 Foreningens formål

3.1 Bricolage vil skabe fokus på bæredygtighed, ressourcer og genbrug for at spare på jordens ressourcer. Ved at genbruge og upcycle kreativt, skaber vi ny værdi til materialer der ellers ville være blevet smidt ud. Dette vil vi gøre igennem:

 • Salg af materialer der ellers ville være smidt ud.

 • Tilbyde workshops, kurser og events med fokus på bæredygtighed, genbrug og upcycling

 • Skabe et inkluderende fællesskab, hvor ligesindede kan mødes og vidensdele.

 • Støtte og fremhæve lokal kunst med fokus på bæredygtighed, genbrug og upcycling.

 

3.2 Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er betalt og registreret. Medlemsskabet varer et år fra købsdato.

 

4.2 Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere et medlem, som på en særlig grov måde har tilsidesat sine medlemsforpligtelser. Bestyrelsen skal dog forinden have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Ved beslutning om eksklusion skal der foreligge en skriftlig begrundelse herfor. Medlemseksklusioner kan altid forlanges forelagt på en generalforsamling som et særligt punkt, hvorunder det pågældende medlem skal have adgang til at udtale sig. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, medmindre den ordinære generalforsamling er umiddelbart forestående. Har et medlem på grov måde tilsidesat sine medlemsforpligtelser, uden at dette giver anledning til eksklusion, kan bestyrelsen evt. idømme det pågældende medlem karantæne i 6 måneder.

 

4.3 Medlemmer, der ikke har betalt medlemskab, slettes af medlemslisten.


§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

 

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret.

 

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

 

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

 • Valg af dirigent og stemmetællere, samt referattager 

 • Bestyrelsens beretning

 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

 • Indkomne forslag

 • Forslag til handlingsplan og budget

 • Valg af bestyrelse og suppleant

 • Valg af revisor

 • Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Bestyrelsen kan, når den skønner det ønskeligt eller påkrævet, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

6.2 Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

 

6.3 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer.

 

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. 

 

7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

 

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer inklusive formand eller kassereren er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

 

7.6 Samtlige bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt m.h.t. de informationer, de modtager på bestyrelsesmøderne. Som et fast punkt på hvert bestyrelsesmøde medtages hvilken information, der må videregives til medarbejdere og andre.

 

7.7 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. Bestyrelsen mødes efter behov. Bestyrelsen skal blandt andet: 

 • Opstille målsætninger for foreningen. 

 • Sikre gennemførelsen af de opstillede målsætninger. 

 • Sikre en sund økonomi i foreningen, herunder at disponere over foreningens midler med ansvar over for generalforsamlingen. 

 • Sikre medarbejdernes og de frivilliges indsigt og indflydelse. 

 • Sikre at vedtægterne overholdes. 

7.8 Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den valgte revisor.

 

8.4 Foreningens egenkapital anvendendes til opfyldelse af formålet og foreningens drift.

 

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

10.2 Vedtægtsændringer skal indsendes til Sport & Fritid, Aarhus Kommune for at sikre, at de til stadighed opfylder folkeoplysningslovens krav.

 

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

11.2 Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

Senest opdateret: 2-Marts-2020

Bricolage

GeLinde, Mindet 6, 8000 Aarhus

CVR: Coming Soon

Instagram

Facebook

Contact

Email: hello@bricolage.dk

Office Hours:

By appointment only

© 2020 by BRICOLAGE Aarhus  |  Terms of Use  |   Privacy Policy